Gedragsregels

Een leerkracht van Budo Yujo:

 • Is zich voortdurend bewust van zijn voorbeeldfunctie in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid, bewaakt waarden en stelt normen, staat model voor correct gedrag en komt zijn afspraken na.
 • Respecteert de leerling en diens persoonlijke levenssfeer en houdt rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
 • Discrimineert niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
 • Onthoudt zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan hij kan of behoort te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.
 • Onthoudt zich van enig advies noch stimuleert ter zake van het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen (doping). Raadt het gebruik af en wijst de leerlingen op de daaraan verbonden gevaren.
 • Gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn functie.
 • Toont betrokkenheid met de leerling en bewaart daarbij professionele distantie.
 • Onthoudt zich van elke vorm van seksueel machtsmisbruik, seksuele intimidatie of seksuele toespelingen tegenover de leerling of anderen binnen zijn (werk)omgeving. Seksuele handelingen en seksuele relaties zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Zorgt ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. Als de situatie daartoe noopt, zijn meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen als uitingen van emoties zeker geoorloofd.
 • Realiseert zich dat bepaalde situaties of vriendelijke handelingen door leerlingen of buitenstaanders misverstaan kunnen worden en kunnen leiden tot beschuldigingen van seksuele intimidatie.
 • Zal vooraf, tijdens en/of na de lessen, tijdens evenementen en/of toernooien, tijdens reizen en dergelijke, gereserveerd en met respect omgaan met de leerling.
 • Zal, indien het noodzakelijk is de kleedkamer of doucheruimte van het andere geslacht te betreden, dit met redenen omkleed aankondigen.
 • Zal vermijden met een leerling in de kleedkamer of andere ruimte alleen te zijn en als dit toch nodig is (geweest), dit melden aan de leiding van de sportschool of het verenigingsbestuur.
 • Zal zijn professionele grens duidelijk aangeven indien een leerling aandringt op intimiteit.
 • Verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings) gedragingen aan leerlingen, ouders of verzorgers, leiding sport-
  school/verenigingsbestuur en collega's.
 • Behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de sportschool geldende procedures.
 • Bestrijdt - ook in bewegingssituaties - discriminatie, racisme en geweld. Spreekt leerlingen aan op ongepast gedrag. Besteedt in dit verband tevens aandacht aan bestaande vooroordelen ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes in bewegingsbegaafdheid, bewegingsbelangstelling en leerprestaties.
 • Zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn lessen, met name voor de minder bewegingsbegaafde leerlingen. Vermijdt overbodige vergelijkingssituaties en situaties die de lichamelijke verschijningswijze accentueren.
 • Staat er voor in dat de belasting en intensiteit van de training van de leerling die hij traint altijd zijn aangepast aan diens leeftijd, fysieke conditie en prestatievermogen. Adviseert de leerling niet deel te nemen aan wedstrijden en/of trainingen indien de daaraan verbonden risico’s voor de leerling onverantwoord worden acht. Neemt de nodige maatregelen ter voorkoming van blessures of ongevallen tijdens zijn lessen. Neemt, indien er zich desondanks toch een blessure of ongeval voordoet, op grond van zijn deskundigheid bij het verlenen van de eerste hulp de noodzakelijke stappen volgens de op de sportschool geldende procedures. Rapporteert het gebeurde inclusief de ondernomen actie(s) aan de verantwoordelijke leiding van de sportschool of het verenigingsbestuur en informeert de ouders of verzorgers van de leerling of laat deze informeren.
 • Draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen/trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmede in strijd kan zijn.
 • Spoort de leerling aan zich overeenkomstig de morele code van het budo te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere leerlingen, deelnemers, scheidsrechters en overige officials. Geeft zelf hierbij het voorbeeld.
 • Bevordert fair play en onthoudt zich van aanwijzingen of opdrachten aan de leerling die daarmede in strijd zijn.
 • Onthoudt zich als coach bij wedstrijden van aanstootgevend gedrag en beïnvloeding van arbiters. Roept tijdens de wedstrijd geen scheidsrechters termen, anders dan bedoeld om de leerling attent te maken op behaalde resultaten en/of straffen. Onthoudt zich van het doen van negatieve uitlatingen ten opzichte van de arbitrage, deelnemers en organiserende instantie.